Vi bidrar till kontroll av personalkostnader

I takt med att vi både lever och arbetar allt längre ökar kostnaderna för lön och pension. Rätt hanterat kan arbetsgivare få god kostnadskontroll och samtidigt säkerställa att medarbetarna får rätt kompetensutveckling.

 

Konkret analys av dina låne- och pensionskostnader

Lån- och pensionskostnader är en av de största kostnadsposterna. I princip alla företag har lönerevisioner pA? A?rlig basis, vilket är bra. Det som är mindre bra är att dessa sker utan att man tar hänsyn till pensionskostnaderna vid lönesamtalet. Frågan är varför detta accepteras av bolagsstyrelser som representerar ägare?

Compensation & Benefits har utvecklat ett trafikljussystem som kan ändra på detta. Med trafikljussystemet kan lönechefer och chefer med personalansvar enkelt identifiera medarbetare vars pensionskostnader avviker frA?n kollektivet och utfärda arbetsprestationer. Inför lönesamtal tränar vi chefer att genomföra lönesamtal där man ser till medarbetarens totalkostnad, som sedan kopplas till befattning, löneäge och prestation.

Vi kartlägger och analyserar dina personalkostnader

Personalkostnader utgörs dels av monetära kostnader, dels av indirekta kostnader. Till de monetära räknas exempelvis lön, pension, förmåner, kompetensutveckling och semester. Exempel på indirekta kostnader är: arbetstid, sjukfrånvaro, personalomsättning, kostnad för utebliven intäkt vid till exempel utbildning eller frånvaro samt introduktion.

Vår strukturerade metod ger resultat

Vi analyserar data från en mängd olika datakällor såsom lönedata, pensionsinbetalningar, reseräkningssystem, tidsrapporteringssystem, olyckor/tillbuds rapportering. Med hjälp av ett effektivt systemstöd visualiserar och prognostiserar vi nuvarande och framtida risker och utmaningar.

En ”Personalkostnadsanalys” kan vara lämplig att göra för att få kontroll och kunskap om nuläget och därmed få en bättre förståelse för kostnadsbilden för personal. Med stöd av analysen kan exempelvis team och projektgrupper utvärderas mot de intäkter som genereras. Analysen kan bidra till att interna anbudsprocesser bör ses över eller att team omgrupperas för att säkerställa bättre lönsamhet.

Exempel på områden som omfattas av analysen:

 • Personalomsättning
 • Lönestruktur
 • Semesterskuld
 • Pension
 • Sjukfrånvaro
 • Arbetstid
 • Förmåner
 • Personaldemografi
 • Chefstäthet

Inom alla områden analyserar vi nuläget mot ett bärläge. Hur ser kostnaderna ut nu – och baserat på historisk data – hur ser trenden ut? Hur kommer kostnaderna att ändras på kort och lång sikt? Hur står sig bolaget i förhållande till extern benchmark? Vilka områden är mest kritiska att fokusera på?

Verksamhetsutvecklande lönesättning

Möjligheten att använda lönesättningsinstrumentet som ledningsverktyg ökar i takt med att avtalen på arbetsmarknaden ger större och större utrymme för enskilda chefer att agera. I de moderna avtalen sker överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor direkt mellan medarbetare och chef. De fackliga organisationerna kan endast påverka övergripande lönepolicyfrågor.

Detta nya sätt att använda sig av löneinstrumentet som ledningsverktyg ställer större krav på chefernas kunskap om avtalens innehåll, den lokala lönepolicyn och lönebildningen. Cheferna behöver också färdighet att genomföra lönesamtal, samt mod att göra genomarbetade bedömningar av medarbetarna.

Detta i kombination med att lönen idag ska vara individuell och differentierad, ökar behovet av systemstöd och utbildning för organisationens ledare såväl i lönebildning, utarbetande av mål för lönesättningen, lönekriterier som metodik för genomförande av lönesamtal.

Syfte

Genom vår utbildning ska deltagarna erhålla:

 • goda kunskaper om lönebildningens olika moment
 • goda kunskaper i avtal, organisations lönekriterier, lönepolicy
 • kunskaper i hur man förbereder, genomför ett lönesamtal
 • praktisk träning i att genomföra lönesamtal

Målgrupp

Samtliga chefer med personalansvar

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.