Pensions- & försäkringsförmåner

 

Både den nedre och den övre pensionsåldern ska höjas. Dessutom kommer anställda att kunna välja att arbeta kvar fram till 69-årsdagen. Därför är det viktigt att se över medarbetarnas pensions- och försäkringsförmåner.

Företagsanpassade workshops för ökad insikt

I de flesta verksamheter är endast enstaka personer insatta i bolagets pensions- och försäkringsförmåner. Ofta finns inte dessa personer i företagsledningen. Konsekvensen blir att strategisk viktiga frågeställningar som kan bidra till lönsamhet varken blir belysta eller verkställda. Compensation & Benefits konsulter innehar både ämneskunskap och faciliteringskompetens. Baserat på inläsning av styrdokument och kundens målsättning genomförs workshops.

Vi ger dig rätt konsultstöd och projektleder

Hur ser verksamhetens behov av pensions- och försäkringsförmåner ut idag och imorgon? Pensions-, hälso- och försäkringsförmåner påverkar i allt högre grad rekryteringsprocesser och personalomsättning. Vad är Arbetsgivarens syfte med de pensions-hälso- och försäkringsförmåner som erbjuds –  det är en grundfråga när inleder ett uppdrag.

Vidare förändras verksamheters lönsamhet över tid, vilket ställer krav på strategiska förändringar där vissa går lätt att genomföra, medan andra kan möta motstånd. På konsultbasis erbjuder vi kunskap, resursstöd samt projektledning inom områden där de flesta verksamheter upplever resursbrist.

Rätt pensions- och försäkringspolicy är avgörande

Vi anser att den policy som reglerar villkor och vilka som omfattas av skilda pensionsförmåner är centrala ut ett governance-perspektiv. Det är ledningen – med eller utan stöd av externa resurser – som gentemot styrelse och medarbetare beslutar om utformningen av villkor. Men det är administrativ personal inom HR och ekonomifunktioner som använder regelverket för att  kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Policyn ska i detalj reglera företagsspecifika villkor, men minimera villkor som regleras i lag och kollektiva avtal. Information om dessa bör istället erhållas via länkar.

Policydokument bör inte rikta sig till alla medarbetare. En bättre lösning är att istället använda sig av internkommunikation – exempelvis via intranät eller förmånsportaler – för att informera om vad som gäller.

Wellness Management – Friska medarbetare är lönsamma

Många av våra medarbetare har en bakgrund som HR-ansvariga eller konsulter. Under åren har de hjälpt företag med att utforma program med syfte att minimera kostnader/störningar för både medarbetaren och verksamheten som uppstår vid ohälsa.

Våra konsulter börjar med att kartlägga nuläget. I det arbetet använder de sig av kundens källor och när så krävs kompletteras kartläggningen med djupintervjuer eller enkäter. Baserat på kartläggningen identifieras dels hur ohälsan kan minimeras, dels hur till exempel befintliga förmåner bättre kan användas eller om de ska ersättas.

Compensation & Benefits © 2017 All rights reserved.