I Finansinspektionens rapport Tillsynen över försäkringsföretagen identifierar man ett antal kända och mindre kända risker som försäkringsbolagen behöver förhålla sig till. En väsentlig risk som FI tar upp handlar om vad som kan komma att hända när EU-regleringarna MIFiD 2 och IDD införs i lag.

FI har ju länge förespråkat ett provisionsförbud som ett sätt att minska intressekonflikterna, men i den nya rapporten går man även in på risken för att framför allt fondförsäkringsbolagen kan komma att förlora möjligheten att leva på kickbacks, alltså volymrabatter som fondbolagen betalar till försäkringsbolagen.

FI skriver så här: ”Många fondförsäkringsföretag är beroende av inkomster från sådana provisioner. Ett fåtal har kick-backs som sin enda inkomstkälla. FI förespråkar ett förbud mot provisioner vid rådgivning om finansiella instrument inom livförsäkringar, oavsett om det är en försäkringsförmedlare eller försäkringsföretag som ger råden. Det är svårt att säga hur stor del av försäljningen av fondförsäkringar som sker genom rådgivning. Det är dessutom inte bestämt hur reglerna i IDD kommer att införas i Sverige. Sett till betydelsen av kick-backs får fondförsäkringsföretagens intäkter kan ett förbud, beroende på hur det utformas, innebära en ekonomisk risk som företagen behöver hantera.”

 

Vad skall arbetsgivare tänka på framöver?

Viktigt för arbetsgivare framöver att beakta vid upphandling av försäkringsbolag får medarbetarnas tjänstepensions premier är hur exempelvis Avanza och Nordnet kan/skall ställa om sina affärsmodeller. Om det blir förbud att finansiera fondförsäkringsbolagen genom delning av de avgifter som fonder som ingår i deras plattformar tar ut årligen på förvaltat pensionskapital. Idag kräver Avanza och Nordnet troligen ca 50 % av förvaltningsarvodena i kick back.

Alternativen för dessa försäkringsbolag, såsom jag ser det, är att premieavgift och kapitalavgift som idag är 0 kr och säljargument höjs till att matcha de avgifter som konkurrenter tar ut. Om så sker finns dock möjlighet för dessa två bolag att erbjuda lägre avgifter om fonderna inte längre behöver dela med sig av sina avgifter. Frågan är om så kommer ske och om attraktiva fondförvaltare vill såpass öppet sänka sina avgifter och därmed bidra till prispress i branschen.

Införs ett förbud lär effekten bli att Avanza/Nordnets explosiva nyanskaffning av kunder stoppas upp väsentligt.

Varför vill EU/FI införa de föreslagna förändringarna – syftet är att öka transparens och underlätta för kunder att jämföra avgifter. Kostnad för äpplen ställs mot äpplen. Idag erbjuds nämnda bolag 0 kr i avgifter och många jublar, men glömmer att följa upp vilka avgifter som tas ut i underliggande fonder.

Exempelvis är Avanza icke vals alternativ Avanza 75 en dyrare förvaltningsform jämfört med exempelvis en traditionell försäkring i AMF eller Skandia när samtliga avgifter beaktas. En fördel med Avanza och Nordnet är att de inte låser in kunder i långa flerårsavtal såsom förmedlare. Det innebär att arbetsgivare kan byta ut nämnda fondbolag om villkoren inte upplevs som marknadsmässiga. Det största hotet av ovan riktas i dagsläget mot aktieägare av Avanza och Nordnet aktier.

 

Hur påverkas de större färsäkringsförmedlarna?

I de större förmedlarnas upphandling i grupp avtal/förhandlat och klart erbjuds nettoavtal där fondförsäkringsbolag såsom Danica och Movestic m.fl. erbjuds. Dessa avtal påverkas också när det nya EU direktivet IDD implementeras, troligen under 2017.

Arbetsgivare som utvärderar förmedlare och deras erbjudande om upphandling i grupp avtal/förhandlat och klart/Plus bör överväga noggrant val av ersättningsmodeller till förmedlare. Särskilt i ljuset av att dessa gruppupphandlingsavtal ofta löper på fyra år.

 

Tidsplan för förändring

IDD direktivet ska enligt de senaste prognoserna från Finansdepartementet komma i slutet av året och då remitteras. Men redan i början på nästa år ska direktivet finnas i svensk lag. Vilken utformningen blir är ännu oklart men finansmarknadsminister Per Bolund ska uttala sig om färdriktningen och regeringens principiella ställningstaganden i frågan till sommaren.

I nästa vecka kommenterar jag veckan utspel om provisionsförbud.

Med bästa hälsning,

Magnus Gewert