Från och med den 14 oktober i år är vi registrerade hos Finansinspektionen som förmedlare. Vi har anpassat vår redan befintliga ansvarsförsäkring. Beslutet innebär en trygghet för våra kunder. Nu är det tydligt hur vår ansvarsförsäkring fungerar. Utöver registrering kommer vi frivilligt genomgå Swedsecs utbildning och licensiering.

FI har under 2014 utrett om pensions- och upphandlingskonsulter av pensionstjänster såsom den verksamhet som Gewert Advice bedriver skall stå under FI tillsyn på samma sätt som försäkringsförmedlare. Utredningen resulterade inte i någon tydlig uppmaning, men Gewert Advices bedömning utifrån rapportens resonemang är att vår verksamhet skall stå under tillsyn. Det gör vi trots att FI i skriftligt svar på vår fråga om tillsyn 2013 angav att Gewert Advice inte skall stå under deras tillsyn.

FIs utredning under 2014 skall ses mot bakgrund av att branschföreningar för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare bedrivit en aktiv kampanj gentemot fristående pensionskonsulter som Gewert Advice.

Kampanjerna skall ses som ett försök att försvåra för arbetsgivare som tagit stöd av fristående pensionskonsulter. Gewert Advice har kunnat bistå flera arbetsgivare som sedan 2012 i tilltagande omfattning lyckats upphandla nya pensionsvillkor får personer i ledande befattningar och övriga medarbetare.

När vi på uppdrag av arbetsgivare genomlyser befintliga försäkringsavtal är det inte ovanligt att medarbetarnas upparbetade pensionskapital belastas årligen med avgifter på +2 procent. Dessa avgifter tas ut varje år tills försäkringarna är avslutade. Genom upphandlingar kan arbetasgivare erbjuda alternativa pensionslösningar med sänkta avgifterna. Vid upphandling utan provisioner har avgifterna sänkts ned till 0,13 – 0,5 procent. Naturligtvis väljs alternativa försäkringar som utöver lägre avgifter också presterat minst lika bra eller högre avkastning. Effekten blir högre pension för medarbetarna till oförändrad bolagskostnad.

Genomförda upphandlingar som Gewert Advice och motsvarande konsulter har genomfört har tvingat försäkringsindustrin att sänka sina avgifter och därmed har de fått se sina intäkter kraftigt reducerats. Mot denna bakgrund kan man förstå de kampanjer som genomförts av nämnda branschföreningar.

Se i tabellen nedan hur olika avgiftsnivåer påverkar den slutliga pensionen.

tabelKapital

 

Förklaring;

Avkastning i exemplet är antagen till inflation om 1 % + 3 % realavkastning för samtliga alternativ. Många befintliga försäkringsalternativ har inte presterat bättre än traditionell försäkring under de senaste fem åren, trots en mycket god aktieperiod. Jämför själva via Morningstar.se

Inbetalning av premier antas ske i 30 år och utbetalning med bibehållna avgifter i 20 år. Angiven premie motsvarar ITP premier för tjänstemän med lön kring 50-60 tkr/mån.

Önskas fördjupning? Länk till artikel i Branschtidningen Pensionsnyheterna som kommenterat kravet på tillsyn och ansvarsförsäkring http://gewertadvice.se/wp-content/uploads/2014/11/SA�rtryck-Pensionsnyheterna-nr-10-2014.pdf

Stockholm dag som ovan
Magnus Gewert