Den 15 november sände Rapport ett inslag som förhoppningsvis är inledningen på en djupare granskning av försäkringsmäklare från medias sida. Inslaget är av intresse för alla arbetsgivare, men särskilt för dem som idag ersätter sina förmedlares arbetsinsatser med provisioner från banker, försäkringsbolag, mäklarägda värdepappersbolag och fonder.

Tyvärr går inslaget inte längre att se på webben, men diskussionen bör fortsätta.

Gewert Advice – Kommentar
Ordförande i försäkringsförmedlarnas branschförening, Per Andelius, uppger i inslaget att de förmedlare som sätter egen ersättning före sina kunders intresse skall sanktioneras.

Var går då gränsen, vid en objektiv granskning, för vad som är kundens respektive förmedlarens intresse?

1. Är det optimalt för kunden att rekommenderas (säljas) så kallade 10-taggarförsäkringar efter 1995? Då blev effekterna av kostnaderna för dessa försäkringar kända. Se utdrag från Alectas dåvarande kundtidning SPP Personal.

2. Är det seriöst att sälja lösningar med stor valfrihet som kostar flera 100 procent mer i årliga avgifter, när kunderna faktiskt inte gör egna val?

3. Är det seriöst och i kundernas intresse att avgifter för mäklarnas egna fond i fond-försäkringar kostar 1 procent eller mer av det upparbetade pensionskapitalet om året?

4. Finns det vetenskapliga underlag som kan visa att en aktivt förvaltat fond i fond presterar bättre än matchande index, bortsett från att den har en högre avgift på minst 1 procent om året?

Jag är intresserad av svaren på frågorna från en objektiv granskning. Risken är att mäklarföreningen blir en väldigt liten förening framöver. Notera att provisioner är bara en del av förmedlarnas intäkter, se DI artikel. Det innebär att ett provisionsstopp enbart begränsar problemet med intressekonflikter mellan individ, arbetsgivare och förmedlare.

Arbetsgivare lever som om pensionsvärlden såg ut som innan paradimskiftet 1989 inom försäkringsbranschen. Då inträffade följande:

A – Kollektivavtal började öppna för flexibilitet, exempelvis 10-taggaravtal.
B – Skandia introducerade fondförsäkring.
C – Lagstiftning medgav försäkringsmäklerier. Detta innebar en ny yrkeskår utan tydligt ramverk på marknaden, bestående av försäkringsbolagens bästa säljare.

Hur skall arbetsgivare agera för att hindra att de negativa effekter som nu allt mer kommer i dagen inte skall slå mot verksamhetens People Brand?

I tjänsteföretag är medarbetarna likställda med en produktionsfråga och då bör vd och ledningsgrupp inse att dessa frågor måste ägas framöver. Detta kräver (budget) för att hantera frågorna. Gewert Advice syn är att hantering av pensioner skall vara transparent gentemot medarbetare – det är de som står med den finansiella risken med premiebestämda pensionsförmåner.