I företag är tjänstepensioner den mest misskötta kostnaden/investeringen i resultaträkningen. Företagen utnyttjar inte effekten av den investering/kostnad som tjänstepensioner kan ge. När företagsledningar får hjälp att förklara tjänstepensionen får sina medarbetare uppstår goda effekter.

84 % procent av 800 tjänstemän uppger att tjänstepensioner bidrar till arbetsmotivation.

Några av Gewert Advices kunder har frågat medarbetare om upplevelsen av tjänstepensioner. Mer specifikt har företagen frågat om förmånen av tjänstepension bidrar till upplevd arbetsmotivation, lojalitet och prestation. Av totalt tillfrågade 800 tjänstemän i 8 olika kundföretag uppger 84 % att tjänstepensionsvillkoren bidrar till ökad arbetsmotivation. Detta gäller både för företag med och utan kollektivavtal. Höga värden har gällt också för koppling av tjänstepension och upplevd lojalitet samt prestation. Kan det verkligen stömma – påverkar bra tjänstepensionsvillkor medarbetarna i så hög grad?

Ex 1. Ett företag anlitade Gewert Advice p g a hög personalomsättning. Med stöd av en enkätundersökning och intervjuer framkom att medarbetarna upplevde att dåliga tjänstepensionsvillkor var främsta orsaken till att byta jobb. Lön och övriga förmåner var bra liksom arbetsuppgifterna. Företagsledningen insåg problemet och förbättrade pensionsvillkoren. Samtidigt satsade bolaget på att kommunicera förändringen. Efter 3 år kan konstateras att personalomsättningen normaliserats. Kostnaden får rekrytering och störningar i kundleveranserhar minskat vilket stärkt resultatet och i detta fall väl kompenserat för ökad premiekostnad.

Ex 2. I veckan avrapporterade Gewert Advice en nulägesanalys som inkluderade en mätning av upplevelsen bland 110 medarbetare. På frågan om företagets tjänstepensionsvillkor upplevs som viktiga blev svaret tydligt JA. Mätningen angav 6,8 på skala 1-7, där 7 är mycket viktigt. Samtidigt åhar företaget bara beskrivit pensioner med tre rader på intranätet. Inga chefer med personalansvar kommunicerar värdet av tjänstepensioner i lönesamtal. Vad kommer effekten bli när bolaget nu börjar kommunicera värdet av deras redan goda pensionsvillkor?

Arbetsgivare uppnA? betydande ekonomisk nytta om de kvalitetssäkrar sina pensionsvillkor och utvecklar förmågan att kommunicera dessa till medarbetarna.

Ökad verkningsgraden uppnås genom bättre information på intranät med länkar till viktiga informationskällor. Träna chefer med personalansvar att inkludera värdet av pensioner och förmåner i samband med lönesamtal.

Magnus Gewert